ONZE KERNWAARDEN, MISSIE EN AMBITIE

Inleiding

Noah4All is een stichting ontstaan uit de Stichting All4Noah. Sinds de oprichting van onze stichting in 2018 hebben we met onze enthousiaste vrijwilligers, die zich onbaatzuchtig inzetten voor de medemens, in 2018 en 2019 14 wensen kunnen vervullen voor onze doelgroep.

Onze doelgroep zijn medewerkers en/of gezinsleden uit de transportsector in de ruimste zin van het woord, die door een degeneratieve en/of terminale ziekte, niet meer in staat zijn hun favoriete werk binnen hun sector uit te voeren. Deze mensen laten we een speciale onuitwisbare ervaring (of realisatie van hun wens) van een bijzondere dag beleven.

Missie

Voor mensen met een uitzichtloze al of niet levensbedreigende ziekte inclusief gezin en/of familie met hulp van collega’s een wens laten uitkomen door het aanbieden van een bijzondere dag. Zo wordt ook een prachtige herinnering voor later gecreëerd voor alle betrokkenen. Ter herinnering aan Noah Lammers, die de reden was voor het oprichten van onze stichting, willen we jaarlijks een dag organiseren voor kinderen die patiënt zijn van één van de kinderziekenhuizen die Nederland telt.

Doelstelling 2019-2024

Sinds de oprichting van Noah4All eind 2018 hebben wij tot en met november 2019 14 wensen vervult. De prognose voor 2020 zal rond de 35 wensen zijn en dat zal gaan uitgroeien naar ca. 50 per jaar. Daarnaast is er ook nog de intentie om jaarlijks een Noah4All kids dag te gaan organiseren op nader te bepalen locatie in Nederland.

In 2020 willen we een eerste pilot gaan doen voor een jaarlijkse Noah4All dag voor kinderen afkomstig uit het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie, door ze met hun ouders mee te nemen naar Schiphol om daar een kijkje achter de schermen te geven. 

Beleidskaders 2019-2024

In 2019-2024 worden de volgende beleidskaders verder uitgewerkt en ingevuld.

Terminaal, chronisch of degeneratief en werkzaam zijn of waren in de logistieke sector, daar doen wij het voor.

Stichting Noah4All organiseert dagen die in het teken staan van het verleden van de deelnemer, het gevoel laten beleven toen hij/zij nog in het arbeidsproces werkzaam was. Een sterke binding hebben met het transport, juist dat sluit prima aan bij een wensverzoek van een deelnemer, uiteraard is dit niet leeftijdsgebonden.

Het is ook belangrijk om verantwoording af te kunnen leggen over de besteding van sponsorgelden. Daarom is het nodig duidelijk te zijn wanneer een deelnemer wel of niet in aanmerking komt om geselecteerd worden voor een Noah4All dag. Na een intakegesprek en met een vrijwilliger van Noah4All volgt er een verslag dat naar het bestuur wordt gestuurd. Aan de hand van het verslag wordt er door het bestuur bepaald of een potentiele deelnemer in aanmerking komt voor een Noah4All dag.

NOAH4ALL dag

In 2020 willen we een pilot starten voor een jaarlijs terugkerende dag voor kinderen, die patiënt zijn bij één van de kinderziekenhuizen in Nederland. Het overleg met het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie, VOKK en Schiphol zijn al gestart. Vooraf moeten wij de statuten op dit punt aanpassen.

Lokale organisatie neemt het voortouw

Coördinatoren van evenementen nemen binnen de richtlijnen van Stichting Noah4All het voortouw. Zij organiseren het evenement, halen sponsorgeld binnen en werken actief mee bij het werven van deelnemers en donateurs.

Bijzondere evenementen, bijzondere organisatie

Stichting Noah4All werkt samen met de logistieke wereld, denk aan transportbedrijven en eigen rijders, maar ook diversen transportbladen en horecaondernemers zoals wegrestaurants en hotelketens helpen bij het organiseren van een Noah4All dag.

Ook in 2019-2024 is er bij het bestuur en het Noah4All team bijzondere aandacht voor deze vorm van samenwerking die hoge eisen stelt aan afstemming. Een goede voorbereiding, overleg tussen alle partijen en evaluatie zijn cruciaal voor een succesvolle uitvoering. Bijzondere evenementen starten niet zonder de toestemming van het bestuur en worden door het bestuur en de coördinatoren begeleid.

Transport, wielen geven kracht en het isolement verdwijnt. 

Het gevoel van transport geeft de deelnemer een positieve boost en het isolement verdwijnt, maar geeft ook zijn of haar naaste omgeving kracht is in moeilijke tijden. Deze kracht wordt overgedragen door de vele vrijwilligers die zich aanmelden bij Noah4All om zo een mooie realisatie van een Noah4All dag te bewerkstelligen. Dit betekent ook in 2019-2024 continuering en verdere uitbreiding van het vrijwilligersbestand, die ook op transport gerelateerde evenementen aanwezig zijn om Stichting Noah4All te promoten.

Vrijwilligers halen het isolement weg bij de deelnemer. 

Zonder vrijwilligers is er geen Stichting Noah4All, zij zijn de bouwstenen waarop Noah4All rust. Gedreven en een warme persoonlijkheid zijn de ingrediënten die een Noah4All dag maken tot wat het is. Het familiaire karakter geeft de deelnemer een direct gevoel dat hij/zij zich op zijn gemak kan voelen. Het emotionele moment zal ongetwijfeld komen maar wordt met respect gedragen door de vrijwilligers. Een groot aantal enthousiaste vrijwilligers helpt door het hele land heen met het uitvoeren van wensen zonder dat wij ze overbelasten. 

Hoe doen we dat?

De meeste vrijwilligers hebben een lange geschiedenis en langdurige ervaring met vrijwilligerswerk. Tijdens een Noah4All dag of een evenement kunnen ook nieuwe vrijwilligers zich aanmelden, deze nieuwe vrijwilligers worden vervolgens goed begeleid door de bestaande Noah4All vrijwilligers 

Bestuur en organisatie 

Het bestuur van de Stichting Noah4All zorgt ervoor dat de Stichting Noah4All haar doelstelling kan halen. De bestuursleden brengen hun kennis in, ze zijn zelf direct betrokken bij de logistieke sector. Het bestuur maakt (tot nu toe) het beleid en bepaald de strategie voor het verwerven van middelen en begeleidt vrijwilligers bij uitvoering van hun activiteiten.

De organisatie kent een aantal coördinatoren die zelfstandig werkzaamheden uitvoeren op hun gebied en de vrijwilligers aansturen. De verantwoordelijkheden leggen we laag in de organisatie. Dit betekent dat de coördinatoren grote mate van zelfstandigheid en keuzevrijheid hebben.

Wat is het resultaat

Een geweldige belevenis waar de deelnemer uit zijn isolement wordt gehaald en het gevoel van vroeger weer kan herbeleven. Herrineringen creéren voor later waar ook zijn naaste familie nog lang op kan terug kijken.

Ook voor onze jeugdige strijders is het een uniek avontuur en een belevenis, dromen die nog kunnen uitkomen ook al ben je getroffen door een ernstige ziekte of beperking even vergeten dat je ziek bent

Noah4All dagen

2018 4 wensen
2019  10 wensen

Wat hebben we nodig 

Stichting Noah4All is vooral afhankelijk van de steun vanuit transport en logistiek Nederland. Dit betekent dat we voor de werving van fondsen een ANBI status nodig hebben. Deze zal in 2020 worden aangevraagd. Hiervoor moeten o.a. ook de statuten worden aangepast, zodat er een mogelijkheid is om gelden te doneren aan andere goede doelen. Dit moeten wel doelen zijn met een ANBI status, die bij voorkeur in het verlengde van onze stichting opereren. Ook bij het opheffen van de stichting moeten de overgebleven gelden ten goede komen aan de hiervoor genoemde goede doelen. Alles ter beoordeling van het dan acterende bestuur.

Wervingsdoel 2019-2024 

We gaan uit van ongeveer 50 wensen per jaar. Onze doelstelling voor 2019 tot en met 2024 is om ruim 30.000 euro per jaar te werven, dat is circa 450 euro per wens en voor de speciale Noah4All kids dag begroten wij die op 3000 euro per dag.

Stichting Noah4All streeft een continuïteitsreserve na van maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten. Dat betekent op basis van de meerjarenplanning 2019-2024 dat haar wervingsdoel tussen de 30.000 en 60.000 euro per jaar ligt.

Een ander doel wat Stichting Noah4All in het zicht heeft is een Noah4All Ambulance Truck, daarin kunnen bedlegerige deelnemers ook een realistatie van een Noah4All dag beleven. Deze (bakwagen) truck is voorzien van een laadklep en aan beide kanten is er zicht naar buiten zodat de deelnemer vanaf de brandcard zicht heeft op de omgeving. Gezien de milieu eisen in de grote steden zullen we moeten uitkijken naar een recente truck met minimaal een euro 6 motor.

De aanschaf ligt rond de 300.000 euro en de wens is er om deze binnen 10 jaar te realiseren en daarvoor moet er geld worden gereserveerd. Een nadere specificatie van deze truck volgt.

Fondsenwerving

Noah4All is afhankelijk van donaties en verkoop van mechandise op evenementen om zo de Noah4All dagen te kunnen bekostigen. Daarnaast kunnen acties van derden nog geld genereren.

Vergoedingen voor bestuur en vrijwilligers Noah4All

Het bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden verricht tijdens een Noah4All dag. Het trekkend voertuig van de Noah4All trailer krijgt wel een vergoeding van 30 cent per kilometer.