ONZE KERNWAARDEN, MISSIE EN AMBITIE

ONZE KERNWAARDEN, MISSIE EN AMBITIE

Inleiding

Noah4All is een stichting ontstaan uit de Stichting All4Noah. Sinds de oprichting van onze stichting in 2018 hebben we met onze enthousiaste vrijwilligers, die zich onbaatzuchtig inzetten voor de medemens, van 2018 tot begin 2024 in totaal 60 wensen kunnen vervullen voor onze doelgroep.

Onze doelgroep zijn medewerkers en/of gezinsleden uit de transportsector in de ruimste zin van het woord, die door een degeneratieve en/of terminale ziekte, niet meer in staat zijn hun favoriete werk binnen hun sector uit te voeren. Deze mensen laten we een speciale onuitwisbare ervaring (of realisatie van hun wens) van een bijzondere dag beleven. 

Missie

Voor mensen met een uitzichtloze al of dan niet levensbedreigende ziekte inclusief gezin en/of familie met hulp van collega’s een wens laten uitkomen door het aanbieden van een bijzondere dag. Zo wordt ook een prachtige herinnering voor later gecreëerd voor alle betrokkenen.

Ter herinnering aan Noah Lamers, die de reden was voor het oprichten van onze stichting, willen we jaarlijks een dag organiseren voor kinderen die patiënt zijn van één van de kinderziekenhuizen die Nederland telt.

Doelstelling 2024-2029

Sinds de oprichting van Noah4All eind 2018 hebben we in totaal 60 wensen vervult. De prognose tot 2029 zal rond de 20 wensen per jaar zijn. Daarnaast is er ook nog de intentie om jaarlijks een Noah4All kids dag te gaan organiseren op nader te bepalen locatie in Nederland. 

Beleidskaders 2024-2029

In 2024-2029 worden de volgende beleidskaders verder uitgewerkt en ingevuld.

Terminaal, chronisch of degeneratief en werkzaam zijn of waren in de logistieke sector, daar doen wij het voor.

Stichting Noah4All organiseert dagen die in het teken staan van het verleden van de deelnemer, het gevoel laten herbeleven toen hij/zij nog in het arbeidsproces werkzaam was. Een sterke binding hebben met het transport, juist dat sluit prima aan bij een wensverzoek van een deelnemer, uiteraard is dit niet leeftijdsgebonden.

Het is ook belangrijk om verantwoording af te kunnen leggen over de besteding van sponsorgelden. Daarom is het nodig duidelijk te zijn wanneer een deelnemer wel of niet in aanmerking komt om geselecteerd te worden voor een Noah4All dag. Na een intakegesprek met een vrijwilliger van Noah4All volgt er een verslag dat naar de landelijke coördinatoren wordt gestuurd. Aan de hand van het verslag wordt er door de coördinator bepaald of een potentiële deelnemer in aanmerking komt voor een Noah4All dag.

Noah4All dag

Ook dit jaar gaan we in overleg met Vereniging Kinderkanker Nederland voor een jaarlijks terugkerende dag voor kinderen die patiënt zijn bij één van de kinderziekenhuizen in Nederland.

Lokale organisatie neemt het voortouw

Coördinatoren van evenementen nemen binnen de richtlijnen van Stichting Noah4All het voortouw. Zij organiseren het evenement, halen sponsorgeld binnen en werken actief mee bij het werven van deelnemers en donateurs. 

Bijzondere evenementen, bijzondere organisatie

Stichting Noah4All werkt samen met de logistieke wereld, denk aan transportbedrijven en eigen rijders, maar ook diversen transportbladen en horecaondernemers zoals wegrestaurants en hotelketens helpen bij het organiseren van een Noah4All dag.

Ook voor 2024-2029 is er bij het bestuur en het Noah4All team bijzondere aandacht voor deze vorm van samenwerking, die hoge eisen stelt aan afstemming. Een goede voorbereiding, overleg tussen alle partijen en evaluatie zijn cruciaal voor een succesvolle uitvoering. Bijzondere evenementen starten niet zonder de toestemming van het bestuur en worden door het bestuur en de coördinatoren begeleid.

Transport, wielen geven kracht en het isolement verdwijnt. 

Het gevoel van transport geeft de deelnemer een positieve boost en het isolement verdwijnt, maar geeft ook zijn of haar naaste omgeving kracht  in moeilijke tijden. Deze kracht wordt overgedragen door de vele vrijwilligers van Noah4All om zo een mooie realisatie van een Noah4All dag te bewerkstelligen.

Vrijwilligers halen het isolement weg bij de deelnemer. 

Zonder vrijwilligers is er geen Stichting Noah4All, zij zijn de bouwstenen waarop Noah4All rust. Gedreven en een warme persoonlijkheid zijn de ingrediënten die een Noah4All dag maken tot wat het is. Het familiaire karakter geeft de deelnemer een direct gevoel dat hij/zij zich op zijn gemak kan voelen. Het emotionele moment zal ongetwijfeld komen maar wordt met respect gedragen door de vrijwilligers. Een groot aantal enthousiaste vrijwilligers helpt door het hele land heen met het uitvoeren van wensen zonder dat wij ze overbelasten. 

Hoe doen we dat?

De meeste vrijwilligers hebben een lange geschiedenis en langdurige ervaring met vrijwilligerswerk. 

Bestuur en organisatie 

Het bestuur van de Stichting Noah4All zorgt ervoor dat de Stichting Noah4All haar doelstelling kan halen. De bestuursleden brengen hun kennis in, ze zijn zelf direct betrokken bij de logistieke sector. Het bestuur maakt (tot nu toe) het beleid en bepaald de strategie voor het verwerven van middelen en begeleidt vrijwilligers bij uitvoering van hun activiteiten.     

De organisatie kent een aantal coördinatoren die zelfstandig werkzaamheden uitvoeren op hun gebied en de vrijwilligers aansturen. De verantwoordelijkheden leggen we laag in de organisatie. Dit betekent dat de coördinatoren grote mate van zelfstandigheid en keuzevrijheid hebben. 

Wat is het resultaat

Een geweldige belevenis waar de deelnemer uit zijn isolement wordt gehaald en het gevoel van vroeger weer kan herbeleven. Herinneringen creëren voor later waar ook zijn of haar naaste familie nog lang op kan terug kijken.

Ook voor onze jeugdige strijders is het een uniek avontuur en een belevenis, dromen die nog kunnen uitkomen ook al ben je getroffen door een ernstige ziekte of beperking even vergeten dat je ziek bent.

Noah4All dagen

Jaar 

2018  4 wensen

2019  10 wensen

2020  7 wensen vanwege Corona

2021  10 wensen

2022  14 wensen

2023  15 wensen  

Wat hebben we nodig

 Stichting Noah4All is vooral afhankelijk van de steun vanuit transport en logistiek Nederland. Dit betekent dat we voor de werving van fondsen een ANBI status hebben aangevraagd en gekregen.

Er is nu een mogelijkheid om gelden te doneren aan andere goede doelen. Dit moeten wel doelen zijn met een ANBI status, die bij voorkeur in het verlengde van onze stichting opereren. Ook bij het opheffen van de stichting moeten de overgebleven gelden ten goede komen aan de hiervoor genoemde goede doelen. Alles ter beoordeling van het dan acterende bestuur.

 Wervingsdoel 2024-2029

 We gaan uit van ongeveer 20 wensen per jaar. Onze doelstelling voor 2024 tot en met 2028 is om ruim 60.000 euro per jaar te werven, dat is circa 700 euro per wens en voor de speciale Noah4All kids dag begroten wij die op 7500 euro per dag.

De gelden worden niet alleen gebruikt voor de wensen maar ook voor het onderhouden en rijbaar houden van beide wenstruck’s die Noah4All in zijn bezit heeft.

Stichting Noah4All streeft een continuïteitsreserve na van maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten. Dat betekent op basis van de meerjarenplanning 2024-2029 dat haar wervingsdoel tussen de 60.000 en 90.000 euro per jaar ligt. 

Fondsenwerving

Noah4All is afhankelijk van donaties en verkoop van mechandise op evenementen om zo de Noah4All dagen te kunnen bekostigen. Daarnaast kunnen acties van derden nog geld genereren.

Vergoedingen voor bestuur en vrijwilligers Noah4All

Het bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden verricht tijdens een Noah4All dag.