ONZE KERNWAARDEN, MISSIE EN AMBITIE

Inleiding  

Noah4All is een stichting ontstaan uit de Stichting All4Noah. Sinds de oprichting van onze stichting in 2018 hebben we met onze enthousiaste vrijwilligers, die zich onbaatzuchtig inzetten voor de medemens, van 2018 t/m 2022 43 wensen kunnen vervullen voor onze doelgroep.

Onze doelgroep zijn medewerkers en/of gezinsleden uit de transportsector in de ruimste zin van het woord, die door een degeneratieve en/of terminale ziekte, niet meer in staat zijn hun favoriete werk binnen hun sector uit te voeren. Deze mensen laten we een speciale onuitwisbare ervaring (of realisatie van hun wens) van een bijzondere dag beleven.  

Missie  

Voor mensen met een uitzichtloze al of niet levensbedreigende ziekte inclusief gezin en/of familie met hulp van collega’s een wens laten uitkomen door het aanbieden van een bijzondere dag. Zo wordt ook een prachtige herinnering voor later gecreëerd voor alle betrokkenen. Ter herinnering aan Noah Lamers, die de reden was voor het oprichten van onze stichting, willen we jaarlijks een dag organiseren voor kinderen die patiënt zijn van één van de kinderziekenhuizen die Nederland telt.  

Doelstelling 2019-2024  

Sinds de oprichting van Noah4All eind 2018 hebben wij tot en met september 2022 40 wensen vervult. Door Covid heeft Noah4All ook een tijd grotendeels niet kunnen doen wat we wilden, en hebben wij om onze deelnemers te beschermen helaas 2 jaar een stuk minder wensen kunnen uitvoeren dan we hadden willen doen. Onze prognose is jaarlijks 30 tot 50 wensen te kunnen vervullen.  

Beleidskaders 2019-2024  

In 2019-2024 worden de volgende beleidskaders verder uitgewerkt en ingevuld.  

Terminaal, chronisch of degeneratief en werkzaam zijn of waren in de logistieke sector, daar doen wij het voor.  

Stichting Noah4All organiseert dagen die in het teken staan van het verleden van de deelnemer, het gevoel laten beleven toen hij/zij nog in het arbeidsproces werkzaam was. Een sterke binding hebben met het transport, juist dat sluit prima aan bij een wensverzoek van een deelnemer, uiteraard is dit niet leeftijdsgebonden.  

Het is ook belangrijk om verantwoording af te kunnen leggen over de besteding van sponsorgelden. Daarom is het nodig duidelijk te zijn wanneer een deelnemer wel of niet in aanmerking komt om geselecteerd worden voor een Noah4All dag. Na een intakegesprek en met een vrijwilliger van Noah4All volgt er een verslag dat naar het bestuur wordt gestuurd. Aan de hand van het verslag wordt er door het bestuur bepaald of een potentiële deelnemer in aanmerking komt voor een Noah4All dag.  

NOAH4ALL dag  

In 2020 heeft Noah4All voor het eerst een kidsdag georganiseerd op het circuit van Zandvoort, deze dag is in 2022 voor de 2e keer georganiseerd, en heeft Noah4All een 2e kidsdag op het TT circuit van Assen tijdens het Truckstar evenement er aan toegevoegd. Ons voornemen is om deze 2 kidsdagen jaarlijks te blijven organiseren, deelnemers voor deze dagen worden geworven in één van de kinderziekenhuizen in Nederland.  

  

Lokale organisatie neemt het voortouw  

Coördinatoren van evenementen nemen binnen de richtlijnen van Stichting Noah4All het voortouw. Zij organiseren het evenement, halen sponsorgeld binnen en werken actief mee bij het werven van deelnemers en donateurs.  

Noah4All heeft Nederland in 3 regio’s opgedeeld, te weten: noord, zuid en west, afhankelijk van de woon of verblijfplaats van de deelnemer worden wensen door één van deze regio’s georganiseerd.  

Bijzondere evenementen, bijzondere organisatie  

Stichting Noah4All werkt samen met de logistieke wereld, denk aan transportbedrijven en eigen rijders, maar ook diversen transportbladen en horecaondernemers zoals wegrestaurants en hotelketens helpen bij het organiseren van een Noah4All dag.  

Ook in 2019-2024 is er bij het bestuur en het Noah4All team bijzondere aandacht voor deze vorm van samenwerking die hoge eisen stelt aan afstemming. Een goede voorbereiding, overleg tussen alle partijen en evaluatie zijn cruciaal voor een succesvolle uitvoering. Bijzondere evenementen starten niet zonder de toestemming van het bestuur en worden door het bestuur en de coördinatoren begeleid.  

Transport, wielen geven kracht en het isolement verdwijnt.   

Het gevoel van transport geeft de deelnemer een positieve boost en het isolement verdwijnt, maar geeft ook zijn of haar naaste omgeving kracht is in moeilijke tijden. Deze kracht wordt overgedragen door de vele vrijwilligers die zich aanmelden bij Noah4All om zo een mooie realisatie van een Noah4All dag te bewerkstelligen. Dit betekent ook in 2019-2024 continuering en verdere uitbreiding van het vrijwilligersbestand, die ook op transport gerelateerde evenementen aanwezig zijn om Stichting Noah4All te promoten.  

Vrijwilligers halen het isolement weg bij de deelnemer.   

Zonder vrijwilligers is er geen Stichting Noah4All, zij zijn de bouwstenen waarop Noah4All rust. Gedreven en een warme persoonlijkheid zijn de ingrediënten die een Noah4All dag maken tot wat het is. Het familiaire karakter geeft de deelnemer een direct gevoel dat hij/zij zich op zijn gemak kan voelen. Het emotionele moment zal ongetwijfeld komen maar wordt met respect gedragen door de vrijwilligers. Een groot aantal enthousiaste vrijwilligers helpt door het hele land heen met het uitvoeren van wensen zonder dat wij ze overbelasten.   

Hoe doen we dat?  

De meeste vrijwilligers hebben een lange geschiedenis en langdurige ervaring met vrijwilligerswerk. Tijdens een Noah4All dag of een evenement kunnen ook nieuwe vrijwilligers zich aanmelden, deze nieuwe vrijwilligers worden vervolgens goed begeleid door de bestaande Noah4All vrijwilligers   

Bestuur en organisatie   

Het bestuur van de Stichting Noah4All zorgt ervoor dat de Stichting Noah4All haar doelstelling kan halen. De bestuursleden brengen hun kennis in, ze zijn zelf direct betrokken bij de logistieke sector. Het bestuur maakt (tot nu toe) het beleid en bepaalt de strategie voor het verwerven van middelen en begeleidt vrijwilligers bij uitvoering van hun activiteiten.  

De organisatie kent een aantal coördinatoren die zelfstandig werkzaamheden uitvoeren op hun gebied en de vrijwilligers aansturen. De verantwoordelijkheden leggen we laag in de organisatie. Dit betekent dat de coördinatoren grote mate van zelfstandigheid en keuzevrijheid hebben.  

Wat is het resultaat  

Een geweldige belevenis waar de deelnemer uit zijn isolement wordt gehaald en het gevoel van vroeger weer kan herbeleven. Herinneringen creëren voor later waar ook zijn naaste familie nog lang op kan terug kijken.  

Ook voor onze jeugdige strijders is het een uniek avontuur en een belevenis, dromen die nog kunnen uitkomen ook al ben je getroffen door een ernstige ziekte of beperking even vergeten dat je ziek bent.  

Noah4All dagen  

2018: 4 wensen  

2019: 10 wensen  

2020: 8 wensen 

2021: 11 wensen 

2022:  10 wensen 

  

  

Wat hebben we nodig   

Stichting Noah4All is vooral afhankelijk van de steun vanuit transport en logistiek Nederland. Dit betekent dat we voor de werving van fondsen een ANBI status nodig hebben. Deze is in 2020 toegewezen.  

Wervingsdoel 2019-2024   

We gaan uit van ongeveer 50 wensen per jaar. Onze doelstelling voor 2019 tot en met 2024 is om ruim 30.000 euro per jaar te werven, dat is circa 450 euro per wens en voor de speciale Noah4All kids dag begroten wij die op 3000 euro per dag.  

Stichting Noah4All streeft een continuïteitsreserve na van maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten. Dat betekent op basis van de meerjarenplanning 2019-2024 dat haar wervingsdoel tussen de 30.000 en 60.000 euro per jaar ligt.  

Een ander doel wat Noah4All had is een eigen ambulancetruck, dit doel is inmiddels behaald, en zijn we trotse eigenaar van onze wenstruck die volledig is ingericht om deelnemers die afhankelijk zijn van een rolstoel, of bedlegerig zijn veilig te kunnen vervoeren op hun wensdag. De truck is volgens de hoogste veiligheidsnormen verbouwd, en speciale bevestigingsrails en sloten zijn aangebracht om zowel een rolstoel als een brancard volgens de normen te kunnen zekeren tijdens de rit. Noah4All is zelf in het bezit van een brancard.  

Sinds november 2022 heeft Noah4All een 2e wenstruck toegevoegd. Deze wenstruck is op dit moment volledig ingericht voor rolstoelvervoer, de deelnemer kan tussen de voorstoelen in de eigen rolstoel plaatsnemen en het echte rijden van daaruit nog een keer meemaken. Ook in deze truck wordt de rolstoel volgens de normen gezekerd.  

Fondsenwerving  

Noah4All is afhankelijk van donaties en verkoop van merchandise op evenementen om zo de Noah4All dagen te kunnen bekostigen. Daarnaast kunnen acties van derden nog geld genereren.  

Vergoedingen voor bestuur en vrijwilligers Noah4All  

Het bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden verricht tijdens een Noah4All dag. Het trekkend voertuig van de Noah4All trailer kan een vergoeding krijgen/aanvragen van 30 cent per kilometer.